SoundHeaven 

Lyd, lys & DJ til alle anledninger

Utleiebetingelser for leie av utstyr :

1. Leiebeløpet betales kontant ved utlevering. For leietakere med kreditt faktureres utleie med 10 dagers forfall.

Dersom leietaker avbestiller de leide gjenstandene under 24 timer før leieperiodens begynnelse kan Soundheaven AS kreve utgifter knyttet til utleien dekket av leietaker.


2. De leide gjenstandene skal kun benyttes til det spesifiserte formål.


3. Leietaker plikter å behandle de leide gjenstandene med behørig aktsomhet. De leide gjenstandene må kun benyttes på en så måte at det ikke er fare for å skade gjenstandene, materiell eller personer.


4. Soundheaven AS er ikke ansvarlig for skader på materiell eller personer forårsaket av de leide gjenstandene.


5. Soundheaven AS skal utlevere funksjonsdyktig utstyr. Dersom utleid utstyr på utleveringstidspunktet avviker fra den spesifikasjonen som fremgår av leieavtalen, skal Leietaker straks varsle Soundheaven AS slik at korreksjon eller omlevering kan gjennomføres. Eventuelle mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt Soundheaven AS innen rimelig tid forsøker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve refundering av leiebeløpet utover den forholdsmessige del av leiesummen.


6. Leietaker må sørge for vakthold når utleiers personell ikke er tilstede, så lenge utstyret ikke står i låst og alarmert lokale med FG godkjent lås.


7. De leide gjenstandene er på ingen måte forsikret av Soundheaven AS så lenge disse er i Leietakers varetekt. Det påhviler derfor Leietaker fult og helt ansvar for tap og/eller skader uansett årsak.


8. Soundheaven AS har ikke ansvar for eventuelle tap Leietaker eller andre har som følge av teknisk svikt på utstyret.

Leietaker har ansvar for all skade som oppstår på de leide gjenstandene så lenge de er i Leietakers varetekt, uansett skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Det er ikke lov til å foreta modifiseringer eller andre type endringer på utstyret. Eventuelle skader skal repareres av Soundheaven AS eller Soundheaven`s servicepartnere. Reparasjonskostnaddene i sin helhet skal dekkes av Leietaker.


9. Tap av de leide gjenstandene skal umiddelbart meldes Soundheaven AS. De tapte gjenstandene skal erstattes etter gjenstandens verdi uten hensyn til skyld, ansvar eller forsikringsdekning.


10. Leietaker har ikke adgang til å fremleie de leide gjenstandene til andre uten samtykke fra Soundheaven AS.


11. Dersom de leide gjenstandene ikke blir benyttet av Leietaker grunnet forhold på leietakers side, har ikke Leietaker krav på tilbakebetaling av leiebeløp.


12. De leide gjenstandene kan ikke holdes tilbake av Leietaker for å inndrive sine krav.


13. Ved utløpet av leietid skal Leietaker tilbakelevere utleid utstyr rengjort og forøvrig i samme stand som ved leieforholdets start. Pakket og klart til levering eller eventuelt henting. Hvis vask og rens er nødvendig vil Leietaker bli belastet med kr 500,- + mva. pr. påbegynte time.


14. Leietaker skal uoppfordret levere de leide gjenstandene tilbake etter avtale. Ved for sen tilbakelevering vil det påløpe full dagsleie pr. påbegynt dag. Dersom de leide gjenstandene ikke er tilbakelevert innen 5 dager etter leieperiodens utløp vil de bli meldt stjålet.


15. Utleid dj og hans/hennes tekniske utstyr er og regnes som utleid utstyr/gjenstander.


16. Soundheaven AS kan uten forvarsel inndrive sine krav i henhold til utleiebetingelsene.